Mehtap Sümersan KÖKTÜRK

Emine ÇOBANOĞLU

“PAZARLAMA DÜŞÜNCESİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR FUARCILIK VE İSTİHDAM” kitabı pazardaki bir boşluğu doldurmak amacı ile yola çıktı. Farklı konularda çalışan uygulamacılar ve akademisyenlerin “sürdürülebilir fuarcılık ve istihdam” konusunda odaklaşarak oluşturdukları bir çalışma oldu. Kitap sonlanırken, başlangıcında yola çıktığımız noktalardan da çok fazlasını içerdiğini görüyoruz. Özellikle kitabın ismi ile dokunduğu konuların altını çizmek istedik: pazarlama- sürdürülebilirlik- fuarcılık ve istihdam. Bu dört farklı konunun aslında bir arada yer aldığını, birinin doğru uygulanmasının diğerinin de başarısı için bir gereklilik olduğunu gördük. Dolayısı ile, pozitif dışsallıkları planlı bir biçimde kullanmaya izin veren bir alan olmakta.

Fuarlar ve fuarcılık insanların yerleşik hayata geçmesi ile başlayan bir olgu olarak günümüze geliyor. Fuar ve fuarcılık olgusu tarih içinde büyük bir değişim gösterse de potansiyel ve/veya gerçek alıcı ve satıcıyı bir araya getirme misyonu değişmiyor. Değişim gösteren, fuarcılığın düzenlendiği kanal, sunum araçları ve neyin sunulduğu oluyor.

Fuarlar hem mikro ve makro etkileri hem de katılan paydaşların çeşitliliği açısından etkileşimleri geniş bir alan. İstihdama etkisi, farklı iş kollarından birçok çalışanı bir araya getiriyor. Ülkelerin ve şehirlerin gelişmişlikleri ve tanınırlıklarını geliştiriyor. Fuarcılık için hem etkileri hem sürece katılımcılarının çeşitliği nedeniyle, takım çalışmasının gereğinin ve koordinasyonun öneminin altı çiziliyor.

Fuarcılık pazarlama, satış, markalaşma, uluslararasılaşma, ve iletişim aracı olarak işletmeyi; hareketlilik, kültürel paylaşım, gelişim, tanıtım aracı olarak makro göstergeleri etkileyen birçok paydaşın katıldığı, etkileri çeşitli bir süreç. Alıcı ve satıcıyı bir araya getirirken sadece bir iletişim aracı olmaktan çok daha fazlasını gerçekleştiriyor, hem fuar katılımcıları hem de ziyaretçiler için bir kültür etkileşimi ve değişimini de beraber getiriyor.

“İnsan” öğesi her konuda olduğu gibi fuarcılık için de çok önemli, fuarcılık da insan için. Fuarcılık hem bir iş/istihdam, hem de kişisel gelişim, değişim ve etkileşim süreci.

Devlet açısından ise fuar ve fuarcılık mikro olarak, hem ülkenin markalarının gelişimi ve sürdürülebilirliği, hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracat, markalaşma, tanıtım ve uluslararasılaşma faaliyetlerini destekler. Makro olarak, fuar ve fuarcılık turizm hareketleri ile bütünleşerek ülke ve şehir marka imajı, kamusal alan yaratma, kültürel değişim, etkileşim, ve turizm gelirleri boyutu devlet açısından önem taşımaktadır. Fuarcılığın gelişimi ve kurumsallaşmasının devlet eliyle olması, bir gereklilik olarak öne çıkmakta, devletler teşviklerle bu konuda destek vermektedir. Ancak fuarcılığın geleceğinin sanal ortamlara taşınıyor olması devletlere başka görevler de yüklemektedir. Bu anlamda paylaşım ekonomisi, devlet teşviklerinin de farklı bir bakış açısı ile düzenlenmesini gerektirmektedir.

Fuarcılık farklı iş kollarına istihdam sağlamaktadır. Bu farklı iş kollarında çalışanların yaratıcı, eğitimli, değişen dünya konusunda fikir sahibi olması, hem bu kişilerin yarattıkları “kaliteli” nihai çıktı için hem de değişim ve gelişimi takip etmek için gereklidir. Fuarların uzmanlaşması, uzmanlık için innovasyonu bir gereklilik haline getirmektedir. Fuarlar arasında farklılık, rekabet koşulları içinde sıyrılarak farklı ve tercih edilen bir fuar olmak, ancak çeşitli açılardan yaratıcılık ve yaratıcı fuarların tasarlanması, satılması ile mümkündür.

Fuarların sürdürülebilirliği hem fuarlar açısından hem de fuara katılan kurumların ve markaların sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanması için birçok farklı paydaşın beraber çalışması gerekmektedir. Yeni ürün fikirlerinden, yeni pazarlama araç ve kanallarına kadar birçok konu sürdürülebilirliğin sağlanması için bütünleşik çabalara ihtiyaç duymaktadır.

“PAZARLAMA DÜŞÜNCESİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR FUARCILIK VE İSTİHDAM” kitabını sonlandırırken, bu kitapta yer alan kavramları özetleyerek bir görselde yer vermek istedik. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin özünde fuarların çok değerli ve gerekli bir pazarlama aracı olarak alıcı ve satıcıyı bir araya getirme fonksiyonu, farklı paydaşlara istihdam sağlaması ve sürdürülebilirliğin temel başarı kriteri olduğu değişmiyor.

BAŞARILI FUAR KATILIMLARI DİLERİZ.

Şekil 1: Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam

Share: